' Landmåling og UAV operasjoner – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna
Leica 1200

GPS/GNSS

Vi utfører landmåling med GPS/GNSS -rover, og kan levere både kart og data i de fleste kjente formater, som for eksempel dwg, kof og SOSI.

Hva er GPS/GNSS
GNSS (Global Navigation Satellite System) brukes som felles betegnelse på globale navigasjons- og stedfestingssystemer som kan brukes til å bestemme posisjonen for en satellittantenne/-mottaker hvor som helst på jorden.
I de siste ti årene har det russiske satellittnavigasjonssystemet GLONASS blitt tatt i bruk som et supplement til GPS. Andre satellittsystemer er også blitt aktuelle for bruk til posisjonsbestemmelse. Europa arbeider for tiden med et nytt sivilt navigasjonssystem som har fått navnet GALILEO, som også blir inkludert i GNSS systemer etterhvert som det blir tilgjengelig.
Jo flere satelitter som er tilgjengelig til enhver tid, jo mere nøyaktig posisjonsbestemmelse blir mulig.

UAV

Vi utfører også landmålingsoppdrag med UAV (populært kalt drone). Dette gjøres i kombinasjon med GPS/GNSS, og resultatet er en meget nøyaktig 3D modell og ortofoto av området. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på oppdragene vi har løst med UAV. Det er et godt verktøy for å volumberegninger i pukkverk og sandtak, masseberegning av rensket fjell, løsmasser i byggeprosjekter eller for å lage et detaljert prosjekteringsgrunnlag for konsulenter, arkitekter og entreprenører.

Nesna Maskinstasjon as er sertifisert av luftfartsverket til å utføre UAV operasjoner (RPAS – operasjonstillatelse)

Bruksområder UAV assistert innmåling

  • Kart og grunndata
  • 3D modellering og visualisering
  • Volum beregning / Lageroversikt
  • Veiprosjekt
  • Rør og høyspent
  • Skogbruk
  • Prosessanlegg
  • Endringer i terrenget
  • Katastrofeområder
  • Forskning, utgravinger, arkeologi

Hva er UAV
Unmanned Aerial Vehicle: Fjernstyrt, automatisert flymaskin som fotograferer, filmer og måler fra luften. Automatisert med forhåndsprogrammert flyrute og GPS-styring.
UAV kan være flere typer luftfartøyer. Den typen som har vært mest i media den siste tiden er av såkalt multirotor-typen hvor fartøyet har fra tre og opp til åtte (og i noen tilfeller eller flere) propeller. Et multirotor-fartøy er godt egnet for medium-store områder og i områder med hinder.
En UAV kan også være av en mere konvensjonell fly-type fartøy, og er da egnet for kartlegging av større områder.
Felles for alle typer er at de er ubemannede fartøy og styres med fjernkontroll eller andre kontrollsystemer fra bakken.
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) er et annet navn på UAV, og RPAS operasjonstillatelse er tittelen på tillatelsen utstedt av luftfartsverket for slike systemer.
I den siste tiden har vi sett en stadig økende bruk av UAV i landmålings og kartleggings-sammenheng.

Punktsky

Under og ved siden er en punktsky som er et resultat av en innmåling med UAV. Punktskyen er geo-referert, slik at den inneholder absolutte posisjoner og kan brukes som basis for å generere kart, måle volum og lignende.

Punktene i punktskyer generert fra UAV overflygninger inneholder som oftest fargeinformasjon, og når man ser på slike punktskyer er det derfor meget lett å se landskapet og detaljer.

Hva er Punktsky
Et punktsky er et sett av datapunkter i et koordinatsystem.
I et tredimensjonalt koordinatsystem er disse punktene som regel definert ved X , Y og Z koordinater, og ofte er ment å representere den ytre overflate av en gjenstand. Punktene kan også inneholde fargeinformasjon for fargen på objektet i det punktet.
Punktskyer kan for eksempel være skapt av 3D- skannere. Disse enhetene måle et stort antall punkter på et objekt overflate, og produserer ofte en punktsky som en datafil.
Punktskyer brukes til mange formål, blant annet til å lage 3D CAD modeller for produserte deler, kvalitets-inspeksjon, og et mangfold av visualisering, animasjon, rendering og kartleggingsprogrammer.

Post Author: user