' Etablering av hageveier/plass – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna

Generell fundamentering for veier og plasser

Før man legger ut et topplag (enten det er grus, asfalt eller stein), må man grave ut til et fundament. Fundamentet til ulike topplag som asfalt eller beleggningsstein er i hovedsak det samme. Dybde og sammensetning avhenger av stedegne masser og hvor stor belastning topplaget skal tåle. Oppgaven bærelaget har er å fordele belastningen fra hjul eller lignende over et større område i grunnen slik at veien eller plassen greier å bære belastningen. I løsningene som beskrives her beregnes det kun for lettere belastning, det vil si arealer som utsettes for lett eller ingen kjøring. Kontakt fagfolk for andre belastninger.

Det kan være nødvendig å bruke fiberduk/filterduk for å skille mellom de stedegne massene og fundamentet slik at finstoff ikke blander seg inn i fundamentet og gjør det ustabilt. Ved ekstra svak grunn som bløt leire og myr, må det tas ekstra hensyn i forbindelse med fundamentering. Kontakt fagfolk i slike tilfeller.

Bærelag på ikke-telefarlige masser (lett/ingen belastning)

Benytt ca. 10–15 cm pukklag til oppbygging av bærelaget i trauet. Pukklaget avrettes med grus på toppen slik at toppdekket eller settelaget for belegget ikke forsvinner ned i pukken. Det er viktig at fundamentet komprimeres skikkelig og legges med riktig fall før topplaget eller belegget legges. Vi anbefaler et minimum på 2 % fall (2 cm på 1 m), og legg alltid fall ut fra hus eller garasje, slik at vann renner vekk fra disse.

Bærelag på telefarlige masser (lett/ingen belastning)

Det må traues ut til fundament ca. 30-35 cm under ferdig nivå. Det er viktig at selve traubunnen er jevn og med fall, slik at vannet renner ut fra husvegger og videre ut før man begynner å bygge opp med pukk. Legg fiberduk i bunnen og på sidene slik at massene ikke blandes. Vi anbefaler et minimum på 2 % fall (2 cm på 1 m), og legg alltid fall ut fra hus eller garasje, slik at vann renner vekk fra disse.

Topplag/vegdekke

I de aller fleste tilfeller ønsker man et topplag som tetter og lar minst mulig vann komme ned til fundamentet. For mye vann i bærelaget svekker bæreevnen til fundamentet og fører til sammenbrudd i vegen. Men et fullstendig tett topplag finnes ikke, både steinbelegg og asfalt lar en viss mengde vann trenge ned. Mengden vann slike dekker slipper gjennom er ikke et problem i denne sammenhengen. Grusdekker som er etablert og vedlikeholdt på rett måte gjør også jobben med å tette toppen godt nok til at bæreevnen ikke svekkes nevneverdig ved regnskyll.

Hvis ønsket toppdekke er belegningsstein, anbefaler vi å være ekstra nøye med fundamenteringen og drenering av vann da belegningsstein er følsom for bevegelser i grunnen, som telehiv og lignende. Groper eller «Spordannelse» i belegningsstein der det er trafikk kommer som regel av for dårlig bærelags-oppbygning i forhold til belastningen den er utsatt for. Kontakt fagfolk for råd om bærelag hvis du er i tvil.

For forklaring på forskjellige begreper, som pukk og grus, se

Post Author: user