Hva er forskjellen på singel og pukk?

Hva er forskjellen på singel og pukk? Hvor små er sandkorn? Er grus det samme som singel?

Vi får av og til disse spørsmålene, og skal forsøke å svare dem her. Det finnes en rekke forskjellige navn og begreper på produkter som kan leveres fra pukkverk og sandtak. I listen under finner du en del definisjoner.

 • Fraksjon: Størrelsesinndeling på et produkt. For eksempel er 4–8 mm en fraksjon. Det betyr at materialet inneholder korn fra 4 til 8 milimenter store.
 • Kvalitet: Vi sorterer ulike typer berg, fraksjoner og sammensetninger for at de skal oppnå ønskede kvaliteter avhengig av hva produktet skal brukes til.
 • Tilslag: Tilslag er en fellesbenevnelse for bergmaterialer som brukes i betong- og asfaltproduksjon.
 • Fjell/Berg: Fjell er det vi går tur på. Berg kaller vi det fjellet som brukes til næringsvirksomhet.
 • Blokk: Stein (Steinblokker) som er større enn 640 mm. Kan f.eks. brukes til oppbygging av murer, kanter, bølgebrytere mm. Sorteres gjerne ut fra steinmateriale i steinbrudd under knusing, men kan også være naturlig.
 • Stein: Steinmateriale med overvekt av størrelser fra 64—600 mm. Steinen kan være både naturlig og utsprengt. Dette er materiale som ikke har vært knust eller på noen annen sortert.
 • Kult: Knust stein i størrelsesorden innenfor området 35-200 mm. Kult er gjerne forholdsvis ugradert med det unntak at den ikke inneholder finstoff som sand eller lignende. Kult brukes ofte i vegbygging og for å fylle opp områder der man forventer å måtte grave grøfter eller lignende slik at man ikke kan benytte stein og blokker.
 • Singel: Naturlig knust bergmateriale med størrelser innenfor området 4—80 mm. Ofte skilles det på forskjellige finhetsgrader av singel, slik at kun en del av størrelsene innenfor 4—80 mm er med, f.eks. 8—16 mm. Finnes gjerne der det er avsatt materiale etter isbreer, eller i elver og ved elvemunninger.
 • Pukk: Knust bergmateriale med størrelser innenfor området 4—80 mm (samme størrelse som singel). Pukk skilles også i forskjellige fraksjoner, som 16-24 mm og 24-32 mm. Det skilles i tillegg på forskjellige kvaliteter som hardhet, slitestyrke, forholdet mellom bredde og tykkelse og mye mer. Pukk består som regel av en eller et fåtall av bergarter i motsetning til singel som består av svært forskjellige bergarter (ofte avsatt av isbre eller elv).
 • Finpukk: Dette er pukk innenfor størrelsene 4—22 mm. Finpukken bli ofte gradert i mer nøyaktige mål, som 11—16 mm eller 4-16 mm.
 • Grus:  Bergmateriale hvor størrelsene 0—64 mm er den dominerende. Grus inneholder altså finere materiale enn singel og pukk. På Østlandet brukes grus ofte som navn på natursingel. Grus skilles i forskjellige fraksjoner, som 0-11 mm, 0-18 mm, og 0-34 mm.
 • Knust grus: Dette er nedknuste bergmaterialer, men kan hos enkelte også være nedknust naturgrus. Dette blir ofte brukt til veier som bærelagsmateriale. Finnes i alle fraksjoner, men felles for dem alle er at den inneholder materiale fra og med 0 mm. Ofte brukt er fraksjonene 0-11 mm, 0-18 mm, og 0-34 mm.
 • Salvesubb: (Subb eller Subbus) Dette er grusmasser sortert ut fra grovknuser rett før knuseprosessen eller under knuseprosessen. Som oftest er dette derfor grus fra nedknuste bergmaterialer gjennom en 1-trinns knuseprosess (knust grus er som oftest produsert ved en totrins knuseprosess). Ofte brukt er fraksjonene 0-18 mm og 0-34 mm. En av forskjellene mellom Salvesubb og knust grus er at salvesubb kan inneholde mere «finstoff» (fraksjoner under 2 mm) enn knust grus (dette er veldig varierende, og er avhengig av knuser, knuseprosess, fjellkvalitet og lignende).
 • Sand: Den mest vanlige definisjonen for sand er naturlig knust bergmateriale hvor størrelsen er 0,06—2 mm. I betongsammenheng snakker man om sand som størrelsen fra 0—8 mm.
 • Maskinsand: Dette er knust berg under 4 mm. Fordelen med maskinsand er at man kan velge en bestemt bergart som man vil bruke. Dette for å oppnå spesielle kvaliteter.
 • Silt: Dette er materiale i størrelsesorden fra 0,002—0,06 mm. Dette kan være telefarlig materiale, og er som oftest uønsket i større konsentrasjon. Finnes naturlig i forskjellige jordtyper.
 • Leir: Dette er også kalt leirfraksjon og består av mineralske partikler på størrelse mindre enn 0,002 mm. Det vi kaller leire inneholder minst 30 % leirfraksjon. Som oftest uønsket materiale.